Menu

Statutes

Vedtægter / Statutes and By-laws

LOVE vedtaget 22. maj 1984, revideret november 2011

§1. Selskabets navn er “Dansk Selskab for Neurovidenskab” (DSfN).

§2. Selskabets formål er at fremme grundforskning i neurovidenskaberne. Dette søges opfyldt gennem møder, symposier og uddannelsesaktiviteter.

§3. Som medlem optages med bestyrelsens samtykke forskere foreslået af mindst 2 medlemmer.

§4. Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes 1 gang årligt, ordentligvis i forbindelse med et videnskabeligt møde. Generalforsamlingen indvarsles ved skriftlig meddelse til hvert enkelt medlem mindst 5 uger forud. Ved denne lejlighed indkaldes forslag til dagsorden og kandidater til ledige poster i bestyrelse, udvalg og blandt revisorer.

§5. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, der leder selskabets anliggender, repræsenterer det udadtil og varetager dets interesser.

§6. Selskabets regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal inden generalforsamlingen være revideret af 2 revisorer, valgt på generalforsamlingen for 2 år, idet 1 revisor er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

§7. Vedtægtsændringer, herunder selskabets ophør, kan kun besluttes ved urafstemning blandt medlemmerne og hvis flertallet af selskabet ordinære medlemmer stemmer for vedtægtsændringen eller selskabets ophør. Ved selskabsophør tilfalder selskabets eventuelle formue Danmarks Frie Forskningsråd for Sundhed og Sygdom (eller tilsvarende offentlig organisation) til uddeling til dansk neuroforskning.

Selskabets oprindelige love er vedtaget ved Dansk Selskab for Neurovidenskabs stiftende generalforsamling 22. maj 1984 i Henrik Dam auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København N. Ovenstående love er vedtaget ved urafstemning blandt selskabets medlemmer november 2011.